แกนลิเนียร์ สเกล Ratienal WTB5 series

แกนลิเนียร์ สเกล Ratienal WTB5 series

 WTB Series Sealed Linear Encoders

 ตารางขนาดลิเนียร์สเกล

Model No.  Size  Reading
 mm  Resolution
 WTB5-0350 350  5 µm
 WTB5-0450 450  5 µm
 WTB5-0850 850  5 µm
 WTB5-1000 1000  5 µm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 68,974